Adatvédelmi tájékoztató
Privacy Policy

logo

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Intellident Egészségügyi Szolgáltató Kft. adatkezeléseihez kapcsolódóan

1. Bevezetés
1.1. Köszöntjük kedves Páciensünket az Intellident Kft. weboldalán a www.intellident.hu (a továbbiakban jelen tájékoztatóban, mint Weboldal fogunk rá hivatkozni) honlapon. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban a jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve szeretnénk tájékoztatni minden leendő és jelenlegi Páciensünket, illetve a Weboldal látogatóit, hogy személyes adataikat hogyan kezeljük.
1.2. Igyekeztünk minél átláthatóbban és tömörebben megfogalmazni ezt a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, de ha bármilyen kérdése, észrevétele merülne fel az adatkezeléseinkkel kapcsolatosan, kérjük keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeinken emailben, postai úton, vagy akár személyesen rendelőnkben.


2. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
2.1. Adatkezelő neve: Intellident Egészségügyi Szolgáltató Kft.
2.2. Székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet körút 48. 2. em. 11. ajtó
2.3. Cégjegyzékszáma: 01-09-303497
2.4. E-mail címe: info@intellident.hu
2.5. Postai címe: 1073 Budapest, Erzsébet körút 48. 2. em. 11. ajtó


3. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
3.1. Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szabó Gábor
3.2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: gabor.szabo@szglegal.hu


4. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
4.1. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért az alábbiakban tüntettük fel az egyes adatkezelési tevékenységeink célját, azt, hogy ezeket az adatkezeléseket milyen jogalapon folytatjuk, meddig őrizzük meg a személyes adatokat, illetve az adatkezelések egyéb körülményeit is.

4.1.1. Kapcsolatfelvétel/ kapcsolattartás az a www.intellident.hu weboldalon és telefonon
Az adatkezelés célja: A pácienssel történő Kapcsolatfelvétel/ kapcsolattartás időpont egyeztetés céljából a www.intellident.hu weboldalon található „Visszahívást kérek” menüpont használatán keresztül és telefonon.
Az adatkezelés jogalapja: A páciens, mint érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: A páciens neve, telefonszáma, visszahívás preferált időzónája.
Az adatkezelés időtartama: A páciens hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatszolgáltatás következményeinek elmaradása: A páciens személyes adatainak hiányában nem tudjuk telefonon megkeresni és felvenni vele a kapcsolatot időpontegyeztetés céljából.

4.1.2. Emlékeztető email, illetve sms küldése az ellátás időpontjára vonatkozóan.
Az adatkezelés célja: A páciens részére az előzetesen egyeztetett, foglalt időpontra vonatkozóan email és/vagy emlékeztető sms küldése.
Az adatkezelés jogalapja: A páciens, mint érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: A páciens neve, telefonszáma, email címe.
Az adatkezelés időtartama: A páciens hozzájárulásának visszavonásáig
Az adatszolgáltatás következményeinek elmaradása: A páciens személyes adatainak hiányában nem tudjuk emlékeztetni az ellátás időpontjára vonatkozóan.

4.1.3. Az Intellident Kft. mint egészségügyi szolgáltató által nyújtott járó beteg ellátásba tartozó egészségügyi szolgáltatás biztosítása a Páciens részére
Az adatkezelés célja: A járóbeteg-ellátás körébe tartozó teljeskörű fogorvosi ellátás, illetve vizsgálatok elvégzése, recept és e-recept felírása, az ellátással összefüggő nyilvántartások vezetése, jogszabályok által előírt jelentési kötelezettségek teljesítése, a pácienssel történő kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, az egészségügyi szolgáltatási szerződésben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, ideértve a járóbeteg szakellátás során történő gyógyászati ellátást illetve ennek érdekében történő adattovábbítást is, valamint az egészségügyi szolgáltatói szerződések nyilvántartása, elszámolása.
Az adatkezelés jogalapja: A páciens és az egészségügyi szolgáltató között létrejövő egészségügyi szolgáltatási szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre: A páciens személyazonosító adatai, kapcsolattartási adatai, egészségügyi állapotára, illetve kezelésére vonatkozó adatai.
Az adatkezelés időtartama: A páciens kapcsolattartási adatait (email cím, telefonszám) a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az Intellident. A páciens személy azonosító adatok és minden az egészségügyi ellátás keretében rögzített egyéb adat az egészségügyi dokumentáció részeként kerül megőrzésre. Az egészségügyi dokumentációt a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek kivételével - az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételeket 10 évig kell megőrizni.
Az adatszolgáltatás következményeinek elmaradása: Az Intellident Kft. a szolgáltatási szerződés megkötésének hiányában, nem tud egészségügyi szolgáltatást nyújtani a páciens részére.

4.1.4. Számla kiállítása és őrzése
Az adatkezelés célja: Az egészségügyi szolgáltatási szerződés alapján, a szolgáltatás ellenértékeként elkészülő számla kiállítása és őrzése.
Az adatkezelés jogalapja: Az Intellident Kft.-ra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése.
A kezelt adatok köre: A páciens neve, a számlaviselő neve, címe, a számlán rögzített termékek és szolgáltatások igénybevételének ténye.
Az adatkezelés időtartama: A számlákban feltüntetett adatot a számlákra, mint szigorú számadási nyomtatványokra vonatkozó határidő végéig a számviteli törvény (2000. évi C. törvény szerint 30 § (1)) az adóév lezárását követő 8 naptári év.

4.1.5. Adatkezelés és adattovábbítás az EESZT (Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Tér) felületen
Az adatkezelés célja: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (ún. Eüak. tv.) 35/A-N § előírásai szerint az Intellident Kft. köteles megküldeni az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) felé az egészségügyi ellátása során keletkezett, az Eüak. tv.-ben felsorolt egészségügyi dokumentumokat és adatokat. Az adatok továbbításának megtagadására az Intellident Kftnek nincs lehetősége.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Intellident Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a páciens, mint érintett önrendelkezési jogának figyelembevétele mellett, mivel az Eüak. tv. 35/H § (1) bekezdésében foglaltak szerint önrendelkezési nyilatkozattal lehetősége van meghatározni a Páciensnek, hogy az EESZT által kezelt személyes és különleges adatai milyen mértékben ismerhetők meg más egészségügyi ellátó által.
A kezelt adatok köre: A páciens személyi azonosító adatai, egészségügyi dokumentációja, illetve ebben rögzített valamennyi személyes adata.
Az adatkezelés időtartama: Az általános szabályok alapján, tehát a páciens személy azonosító adatok és minden az egészségügyi ellátás keretében rögzített egyéb adat az egészségügyi dokumentáció részeként kerül megőrzésre. Az egészségügyi dokumentációt a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek kivételével - az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételeket 10 évig kell megőrizni.
További információk: Az EESZT rendszer lakossági adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken keresztül érhető el:

https://eegeszsegugy.gov.hu/documents/26398/557047/EESZT_Lakos sagi_adatkezelesi_tajekoztato_2021_v6.pdf/8678cf08-dbec407d-03a9-f8e34e22fa43

4.1.6. Panaszok kezelése
Az adatkezelés célja: Az Intellident Kft. egészségügyi szolgáltatásaival kapcsolatosan beérkező panasz kivizsgálása.
Az adatkezelés jogalapja: Az Intellident Kft.-re mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése (1997. évi CLIV. törvény [Eütv.] 29 §).
A kezelt adatok köre: A panasztevő, illetve a páciens személyazonosító adatai, a panasz kapcsán érintett személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: Az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve annak kivizsgálásával összefüggő iratokat 5 évig meg kell őrizni.

4.1.7. Külső labor/diagnosztika/ egyéb eü. szolgáltatás nyújtása külső szolgáltató által
Az adatkezelés célja: Az Intellident Kft. egészségügyi szolgáltatásainak nyújtása során a szolgáltatás nyújtása érdekében együttműködik labor/diagnosztikai egyéb eü. szolgáltatást nyújtó külső egészégügyi szolgáltatókkal, akiknek a Páciensek személyes adatait továbbítja.
Az adatkezelés jogalapja: A Páciens önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: A páciens személyazonosító adatai, taj száma, a kért szolgáltatás fajtája, típusa.
Az adatkezelés időtartama: A személyes adatokat a páciens egészségügyi dokumentációjának részeként az adattovábbítás címzettjeként eljáró egészségügyi szolgáltató önállóan kezeli, és őrzi meg a hatályos magyar jogszabályokban rögzített időtartamig. Az adott szolgáltató adatkezeléséről az adattovábbításhoz történő írásbeli hozzájárulás során nyújtunk bővebb tájékoztatást.


5. A személyes adatok címzettjei
Az Intellident a szolgáltatás során igénybe vesz alvállalkozókat. Ezek az alvállalkozók a személyes adatok egy részét vagy egészét megismerhetik tevékenységük folytán. Az alvállalkozókkal, mint adatfeldolgozókkal, a jogszabályoknak megfelelő szerződést kötöttünk annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő védelmét biztosítsuk. Az Intellident Kft. alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
5.1. Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:

Név: Keller Consult Kft.
Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1/1
Adatfeldolgozás oka: Könyvelési szolgáltatások
5.2. Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:

Név: Arpasolutions Informatika – Bálint Zsolt István e.v.
Székhely: 9991 Csákánydoroszló, Petőfi Sándor utca 6.
Adatfeldolgozás oka: informatikai szoftver szolgáltatás, üzemeltetés, karbantartás
5.3. Az Intellident Kft. igénybe vesz fogtechnikusokat is, akik részére a beteg beazonosítás céljából feltétlenül szükséges személyazonosító adatokat átadja. A fogtechnikusok nevéről és elérhetőségéről emailben nyújtunk tájékoztatást, erre vonatkozó igény esetén. A személyes adatokat az Intellident Kft. harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.
5.4. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magyar jogszabályok bizonyos esetben kötelező adattovábbítást írnak elő. (Pl.: járványügyi érdekből) Ebben az esetben, illetve minden olyan egyéb esetben, ahol az Intellident Kft erre vonatkozó kötelezést megállapító határozatot/döntést kap – az orvosi titoktartásra vonatkozó jogszabályok betartásával – az adattovábbításnak eleget tesz.


6. A pácienst megillető jogok és azok érvényesítése az adatkezeléssel kapcsolatban
Az Intellident a szolgáltatás során igénybe vesz alvállalkozókat. Ezek az alvállalkozók a személyes adatok egy részét vagy egészét megismerhetik tevékenységük folytán. Az alvállalkozókkal, mint adatfeldolgozókkal, a jogszabályoknak megfelelő szerződést kötöttünk annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő védelmét biztosítsuk. Az Intellident Kft. alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
6.1. Önt, mint az adatkezeléssel érintett pácienst, az alábbi, adatkezeléssel kapcsolatos jogok illetik meg a személyes adatainak vonatkozásában:
6.1.1. Hozzáférés joga - Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az Önről kezelt adatok köréről, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést. A hozzáférés joga lehetőséget biztosít arra is, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e az Ön személyes adataira vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, azokról ingyenesen másolatot igényelhet, valamint bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.
6.1.2. Helyesbítés, törlés, és az adatkezelés korlátozásának joga - A személyes adatok helyesbítését, illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni. A helyesbítés joga lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Ha Ön a személyes adatainak kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényt tart az adatkezelés korlátozására, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
6.1.3. Tiltakozás joga - Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból – a jogszabályokban rögzített esetekben - bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Az Intellident Kft. biztosítja a tiltakozás jogát abban az esetben is, ha a tiltakozási jogával nem a saját helyzetével összefüggő okból kíván élni.
6.1.4. Adatok hordozhatóságának joga - Önt megilleti továbbá az adatainak hordozhatósághoz való jog. Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.
6.1.5. Hozzájárulás visszavonásának joga – Amennyiben az adatkezelés kizárólagosan az Ön hozzájárulásán alapul (pl.: kapcsolattartási adatainak vonatkozásában) úgy önt megilleti a hozzájárulás visszavonásának joga. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatok kezelésének jogszerűségét. A kapcsolattartási adatokhoz adott hozzájárulás visszavonása esetén nem tudjuk biztosítani az Ön ellátását.
6.2. Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy egyes jogai részben korlátozottak lehetnek az Intellidentre, mint egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek miatt. (Ha pl.: egy jogszabály kötelezően előírja nekünk a személyes adatai megőrzését, akkor azokat nem tudjuk törölni, így a törlési jogának sem tudunk eleget tenni.)
6.3. Amennyiben jogaival élni kíván, vagy bármilyen kérdése merül fel az adatkezeléssel kapcsolatosan, kérjük küldjön nekünk emailt vagy postai levelet elérhetőségeinkre, mi rögtön megvizsgáljuk és igyekszünk minél hamarabb, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolni azokat. Elérhetőségeink:

E-mail cím: info@intellident.hu
Postai cím: 1073 Budapest, Erzsébet körút 48. 2. em. 11. ajtó

7. Panasz benyújtás joga, bírósági jogérvényesítés
7.1. Amennyiben Ön az adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
7.1.1. közvetlenül az Intellidenthez fordulhat akár email útján, akár postai levélküldemény formájában
7.1.2. közvetlenül az Intellident Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a gabor.szabo@szglegal.hu email címre küldött emailben.
7.1.3. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat:

www.birosagok.hu
7.1.4. az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei:

Weboldal: www.naih.hu
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu


8. Sütik kezelése a Weboldalon
A https://intellident.hu/ weboldal sütiket kezel. Részletes tájékoztató elérhető az alábbi linken:

Sütiszabályzat megtekintése


9. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
9.1. Az Intellident fenntartja a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa, így érdemes a https://intellident.hu/ weboldalt időről időre felkeresnie, hiszen ott a mindenkor hatályos verziót találhatja meg.
9.2. Adatkezelési tájékoztató verziószáma: INT-AT-v1/2023.09.01


Intellident Kft. csapata
Dr. Chikány Tamás és Dr. Papp Zsuzsanna ügyvezetők
Kelt: 2023. 09. 01. napján