logo

AZ INTELLIDENT KFT.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan páciensek részére

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban úgyis, mint ÁSZF) szabályozzák az Intellident Egészségügyi Szolgáltató Kft., mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő páciens (a páciens, mint a szolgáltatást igénybevevő személy) között. A páciens és a Szolgáltató között egészségügyi szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó megállapodás jön létre a jelen általános szerződési feltételek alapján.


1.A Szolgáltató adatai
1.1.Egészségügyi szolgáltató neve:
Intellident Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2.Cégjegyzékszáma:
01-09-303497
1.3.Székhelye:
1038 Budapest, Fürdő utca 2.
1.4.Telephelye:
1038 Budapest, Fürdő utca 2.
1.5.Email címe:
info@intellident.hu


2.Az általános szerződési feltételek tárgya
2.1.A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján egészségügyi szolgáltatásokat nyújt, az Páciens megrendelése alapján, míg Páciens a Szolgáltató által tett, és a Páciens által elfogadott ajánlat alapján díjazás megfizetésére vállal kötelezettséget. A Páciens kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást nem finanszírozza a társadalombiztosítási ellátás. A szolgáltatás díja a Páciens egyedi igényeire, illetőleg egyedi kezelési tervére illetőleg a Szolgáltató által vállalt teljesítési határidőre tekintettel kerül megállapításra, amely adott esetben az ellátás során is változhat.


3.Felek jogai és kötelezettségei
3.1.A Szolgáltató szavatolja, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges jogszabályokban rögzített minimális tárgyi eszközökkel, szakmai, hatósági illetőleg érvényes működési engedélyekkel és feltételekkel a szolgáltatás nyújtása során folyamatosan rendelkezik. Szolgáltató rögzíti, hogy a szolgáltatás gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítással rendelkezik, amely alvállalkozóira, és egyéb közreműködőire is kiterjed.
3.2.Szolgáltató ellátása során törekszik arra, hogy a Páciens részére biztosított időpontban fogadni tudja a Pácienst, az ellátás jellegéből adódóan azonban ez módosulhat, így az előzetesen foglalt időpontban történő ellátásért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, így a Páciens kártérítésre ebből kifolyólag nem tarthat igényt. A Szolgáltató továbbá bármikor jogosult lemondani az ellátás időpontját, a Páciens ebből eredően kártérítésre nem tarthat igényt. Ilyen lemondás esetén a Szolgáltató a Pácienssel új időpontot egyeztet.
3.3.Páciens köteles az előzetesen egyeztetett időpontra időben érkezni, és a szolgáltatás ellátása során a betegváróban tartózkodó más páciensek és azok hozzátartozóinak nyugalmát nem zavarni. Amennyiben a Páciens le kívánja mondani az előzetesen egyeztetett időpontot, azt köteles legkésőbb 24 órával a megbeszélt időpont előtt megtenni.
3.4.A Páciens köteles jóhiszeműen együttműködni és tájékoztatni a Szolgáltatót mindarról, amely szükséges a diagnózis megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és az beavatkozások elvégzéséhez vagy ajánlásához, így különösen köteles a Páciens tájékoztatni a Szolgáltatót minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, saját betegségével összefüggésben mind arról, amely a saját, illetve mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről illetve fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett.
3.5.Páciens köteles tájékoztatni a Szolgáltatót minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról, továbbá a gyógykezelésével kapcsolatban a Szolgáltatótól kapott rendelkezéseket betartani.
3.6.Az egészségügyi szolgáltatás keretében felvett kórelőzmény során a páciens által személyes adataira, egészségügyi állapotára, betegségeire, illetve korábbi kezeléseire vonatkozó információk helytállóságáért és valódiságáért a Páciens kizárólagosan felelős, a Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget. A Páciens által szolgáltatott adatok hiányossága vagy késedelme esetén a Szolgáltató jogosult módosítani a kezelési terven, és így az Árajánlaton is. A Páciens köteles továbbá bármely előzetesen megadott információk változása esetén (pl.: újabb kezelés, esetleges korábban nem ismert alapbetegség) arról a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, és tudomásul veszi, az értesítés elmaradásából eredő esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató továbbá kizárja a felelősséget abban az esetben, ha a Páciens a valódiságnak nem megfelelő, illetőleg hiányos vagy félrevezető adatokat szolgáltat a saját egészségügyi állapota, dokumentációja illetőleg betegségeire vonatkozóan.
3.7.A jelen 3. fejezetben foglalt kötelezettségek megszegése esetén a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére, illetve súlyos szerződésszegés esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
3.8.A Páciens az Anamnézis (betegfelvételi) Adatlap aláírásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, valamint elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. A Páciens az Anamnézis (betegfelvételi) Adatlap aláírásával, elismeri, hogy a Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatási szerződés megkötése előtt lehetővé tette, hogy a Páciens a jelen ÁSZF tartalmát megismerhesse, és átolvashassa.
3.9.Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatás elvégzését megtagadja, ha a Páciens fizikai, mentális vagy egészségügyi állapota annak elvégzését nem tenné lehetővé, úgyszintén akkor is, ha a Páciens fizetési kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget. A Szolgáltatás Szolgáltató által történő megtagadásáért, a jelen pontban felsorolt okok miatt a Páciens kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, a kártérítési felelősségét a Szolgáltató kifejezetten kizárja.
3.10.A kezelések során Megrendelő – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), ill. a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben Megrendelő csak azokért a szolgáltatásokért köteles díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett, illetve amelyek már teljesítésre kerültek (pl.: fogtechnikai munka).
3.11.Pácienst megilleti valamennyi betegjog, és köteles valamennyi jogszabályban rögzített kötelezettségét betartani az egészségügyről szól 1997. évi CLIV. törvényben (a továbbiakban Eü. tv.) foglaltak szerint. A Szolgáltató- az Eü. tv. II. fejezete szerinti - tájékoztatása a vonatkozó betegjogokról és kötelezettségekről a jelen ÁSZF I. sz. mellékleteként a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.


4.Jótállásra vonatkozó feltételek
4.1.A Szolgáltató minden általa elvégzett fogtömésre 6 (azaz hat) hónap-, minden fogpótlásra 3 (azaz három) év-, minden implantátumra 10 (azaz tíz) év jótállást vállal. A fogpótlások és implantátumok esetében a Szolgáltatói jótállás feltétele, hogy a Páciens az alábbi 4.2. pontban rögzített jótállási feltételeket betartsa. Fogpótlás és implantátum esetén feltétel továbbá, hogy az adott fogpótlást, illetve implantátum behelyezését követően fél évente (hat havonta) részt vegyen a Szolgáltatónál tisztításon és kontrollon a jótállási időtartam végéig. Amennyiben a Páciens a féléves tisztítást, illetve kontrollt elmulasztja, úgy a jótállás automatikusan hatályát veszti. A jótállás pénzvisszafizetésre nem jogosít fel, kizárólag a kiesett/sérült fogtömés, fogpótlás vagy implantátum helyreállítását fedezi. Amennyiben a fog gyökérkezelése szükségessé válna, annak költségeit a Páciens fedezi, arra a jótállás nem terjed ki.
4.2.A jótállás érvényét veszti, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike nem teljesül. (Azaz akár egy feltétel nem teljesülése esetén az Intellident Kft. nem vállal jótállást.)
4.2.1.A kezelőorvos által javasolt 6 havonta esedékes kontrollvizsgálatokon, illetve tisztításon a páciens nem jelenik meg.
4.2.2.A páciens elhanyagolja a szájhigiéniát.
4.2.3.A páciens nem tartja be maradéktalanul a kezelőorvos utasításait.
4.2.4.A kezelés sikertelensége a fogászattól független, egyéb egészségügyi tényezők miatt következik be.
4.2.5.A fogpótlás szándékos rongálás, nem rendeltetésszerű használat vagy baleset következtében sérül meg, mozdul el vagy esik ki.
4.2.6.A páciens alkohol- vagy kábítószerfüggő, és a kezelés sikertelensége ezzel összefüggésbe hozható.
4.2.7.A páciens a fogait rendszeresen csikorgatja, és a kezelőorvos által ajánlott kiegészítő kezeléseket nem veszi igénybe.
4.2.8.A páciens bármilyen kezelést, beavatkozást végeztet el egy másik fogászaton a kérdéses fogon.
4.2.9.Az előzetesen megbeszélt fogászati kontrollidőpontjain a páciens nem jelenik meg az Intellident Kft rendelőjében.
4.2.10.A páciens a díjfizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.
4.2.11.A fogászati implantátum nem az orvosilag javasolt kezelés, ám a páciens saját felelősségére ezt választja.


5.Díjazás, fizetési feltételek
5.1.A Szolgáltató a Pácienst a mindenkor hatályos Árlistájáról a tevékenység végzését megelőzően tájékoztatja, és egyedi ajánlat keretében egyezteti a szolgáltatás pontos díját és esetleges költségeit, az aktuális Árlista figyelembevételével. Az aktuális árlista tájékoztató jellegű, annak hatályos verziója elérhető az alábbi weboldalon: www.intellident.hu
5.2.A Szolgáltató külön írásbeli ajánlatot („Árajánlat”) külön kérésre vagy egyedi esetben ad. Szolgáltató írásbeli ajánlata 6 (azaz hat) naptári hónapig érvényes, kivéve, ha azt az Árajánlat eltérően nem rögzíti. Az egyedi árajánlattal érintett kezelés során felmerülő egyéb beavatkozások plusz költséggel járhatnak. Megrendelő ezért kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Árajánlatban előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is módosulhatnak.
5.3.A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését követően forint alapú számlát bocsát ki. A kezelés díja a kezelést követően fizetendő készpénzben, bankkártyával vagy egészségpénztár felé kiállított számla használatával. Amennyiben a Páciens nem tudja a kezelést követően azonnal kifizetni a kezelés díját, azt a Szolgáltató által kiállított számlában feltüntetett bankszámlaszámra történő utalással a számlán feltüntetett fizetési határidőben megteheti. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének felel meg.


6.Lemondás
6.1.Amennyiben a Páciens online/telefonon vagy személyesen időpontot foglal, úgy tudomásul veszi, hogy közte és az Intellident Kft között az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés jön létre. Az Intellident Kft. vállalja, hogy a Páciens részére az adott időpontban az egészségügyi szolgáltatást biztosítja, míg a Páciens vállalja, hogy az Intellident Kft. által biztosított időpontban megjelenik a kezelésen, és a szolgáltatás díjazását megfizeti. A Páciens jogosult arra, hogy a kezelési időpontot a kezelési időpontot megelőzően bármikor módosítsa, illetve lemondja, legkésőbb a kezelési időpontot megelőzően 24 órával. A kezelési időponthoz képeset, 24 órán a Páciens már nem módosíthatja és nem mondhatja le az időpontot. Ha a Páciens nem jelenik meg, úgy köteles az Intellident Kft. részére rendelkezésre állási díjként az Intellident Kft. mindenkori (www.intellident.hu weboldalon elérhető) árlistájában feltüntetett konzultációs díjat megfizetni 3 munkanapon belül. Amennyiben a Páciens ezen kötelezettségének nem tesz eleget tudomásul veszi, hogy az Intellident Kft. jogi úton érvényesítheti az átalánykár megfizetésére irányuló követelését, melynek valamennyi járulékos költsége a Pácienst terheli. Továbbá a Páciens tudomásul veszi, hogy addig, ameddig az átalánykár megfizetésére irányuló kötelezettségét nem teljesíti, az Intellident Kft nem köteles számára új időpontfoglalási lehetőséget biztosítani.


7.Személyes adatok védelme és titoktartás
7.1.A Szolgáltató által a Páciensről kezelt személyes adat titoktartási kötelezettség alá esik. A Szolgáltató ezeket az adatokat bizalmasan kezeli, ahhoz harmadik személyeknek – saját alvállalkozóin kívül – nem biztosít hozzáférést.
7.2.A Szolgáltató a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli. A Páciens által igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató tevékenységére a www.intellident.hu weboldal nyitóoldalán közétett adatkezelési tájékoztató vonatkozik. Az Adatkezelési tájékoztató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.


8.Panaszkezelés
8.1.A Páciens jogosult írásban panaszt tenni az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozóan a Szolgáltatónál, aki azt 30 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről írásban tájékoztatja a Pácienst. Panaszát elküldheti az Intellident Kft. részére postai úton vagy emailben, illetve recepciónkon személyesen is panaszt tehet.
8.2.A panasztételhez való jog nem érinti a páciens azon jogát, hogy a külön jogszabályokban leírtak szerint a panasz kivizsgálása érdekében más szervekhez forduljon:

Betegjogi képviselő (EMMI Integrált Jogvédelmi Szolgálat): Ivonyné Dr. Munk JuliannaWeb: http://www.ijsz.hu/
Email: julianna.munk@ijsz.bm.gov.hu
Telefon: +36 20 489 9520
Budapest Fővárosi Kormányhivatala, III. kerületi Járási Hivatal, Népegészségügyi Főosztály, mint egészségügyi szolgáltató felett általános felügyeletet gyakorló szervPostai cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 5.
Email: nepegeszsegugy02@02kh.bfkh.gov.hu
Belügyminisztérium, Egészségügyi Tudományos Tanács - Orvosszakmai panasz eseténWeb: https://ett.aeek.hu/
8.3.Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szolgáltató Betegjogokról és kötelezettségekről szóló tájékoztatója, amelyben a betegeket megillető panaszjogról további információk is találhatóak.


9.Egyéb rendelkezések
9.1.A szolgáltatást csak 18 éven felüli, nagykorú személyek vehetik igénybe. 18 éven aluliak a szolgáltatást kizárólag törvényes képviselőjük magyar jogszabályok szerint megadott írásbeli hozzájárulásával vehetik igénybe.
9.2.Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével a Páciens tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen az orvosi ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Páciens által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért a Szolgáltató úgy felel, mintha a közreműködőire bízott tevékenységet saját maga látta volna el.
9.3.A jelen ÁSZF határozatlan időre jön létre. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket és annak mellékleteit egyoldalúan módosítani. Ilyen módosítás esetén az ÁSZF módosításáról weboldalán, a www.intellident.hu oldalon, illetve adott esetben emailben tájékoztatja a Pácienst a Szolgáltató.
9.4.A Páciens bármikor jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen ÁSZF alapján létrejövő egészségügyi szolgáltatási szerződést, azonban a Szolgáltató által már teljesített szolgáltatások díjazását köteles megfizetni.
9.5.A Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a magyar polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
9.6.Jelen ÁSZF visszavonásig vagy annak módosításáig érvényes.


I. sz. melléklet: A betegek jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatás
Intellident Kft. csapata
Dr. Chikány Tamás és Dr. Papp Zsuzsanna ügyvezetők
Kelt: 2024. január 7. napján
Verziószám: 1/2024


I. sz. melléklet:
A BETEGEK JOGAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Pácienseink!
Az egészségügyről szóló CLIV. törvény rendelkezéseinek eleget téve, tájékoztatjuk Önöket jogaikról és kötelezettségeikről, betegjogok gyakorlásáról, panasztételi lehetőségekről:

1.A betegeket megillető jogok
1.1.Az egészségügyi ellátáshoz való jog.
1.2.Az emberi méltósághoz való jog.
1.3.A tájékoztatáshoz való jog.
1.4.Az önrendelkezéshez való jog.
1.5.A gyógyintézmény elhagyásának joga.
1.6.Az ellátás visszautasításának joga.
1.7.Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga.
1.8.Az orvosi titoktartáshoz való jog.


2.A betegek kötelezettségei
2.1.Az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi szolgáltató alkalmazottainak, valamint a betegtársai jogait tiszteletben tartani, nem sértheti meg az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.
2.2.Az egészségügyi szolgáltató működési rendjét és házirendjét tiszteletben tartani.
2.3.Köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni: tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról, megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról.
2.4.Az egészségügyi szolgáltató és a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni.
2.5.Jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.


3.A beteg jogainak érvényesítése
3.1.Amennyiben Ön a fenti jogait kívánja érvényesíteni vagy a fentieken túlmenő betegjogi információra van szüksége, kérdésével forduljon kezelőorvosához, esetleg kérje tőle az egészségügyi törvény teljes szövegét.


4.Tájékoztatás központi fogorvosi ügyeletről:
4.1.Központi fogorvosi ügyelet: Semmelweis Egyetem, Fogászati- és Szájsebészeti Oktató Intézet Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. Tel.: (+36-1)317-6600, (+36-1)317-0951 Hétköznapokon: 8.00- 13.00 óráig 14.00-19.00 óráig.

Fogászati sürgősségi betegellátás (ügyelet): 20.00- 7.00 óráig Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon: 8.00-13.00 óráig 14.00-19.00 óráig.